AKADEMIA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) - poziom zaawansowany

Wykładowca: dr Marcin Stępień
Koszt: 780,00 zł 

Kurs skierowany jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu podatku od towarów i usług.

Słuchaczami kursu „Akademia podatku od towarów u usług (VAT) – poziom zaawansowany” mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie i znające zagadnienia z podstawowego zakresu podatku od towarów i usług.

Czas trwania kursu: 33 godz. lekcyjne

Program kursu obejmuje:

I. Podstawy prawa polskiego i międzynarodowego podatku VAT.
II. Zasady powstania obowiązku podatkowego.
III. Podstawa opodatkowania.
IV. Stawki VAT.
V. Zwolnienia z VAT.
1. Zwolnienia przedmiotowe.
2. Zwolnienia podmiotowo – przedmiotowe.
3. Zwolnienie podmiotowe.
VI. Transakcje międzynarodowe.
1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT).
2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT).
3. Import i „eksport” usług.
4. Import i eksport towarów.
5. Pozostałe kwestie związane z transakcjami zagranicznymi.
VII. Świadczenia nieodpłatne na gruncie VAT.
VIII. Podatek naliczony.
IX. Odliczenie VAT w związku z wykorzystywaniem pojazdów samochodowych w działalności IX. Obowiązki rejestracyjne i deklaracje VAT.
X. Fakturowanie.
XI. Szczególne procedury rozliczenia VAT.

Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych i egzamin pisemny.

Osoba, która spełni wymogi otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U.  z 2014 poz. 6 22).

Planowany termin rozpoczęcia: wrzesień 2017 r.
Grupa będzie pracować jeden raz w tygodniu po 4 godz. dydaktyczne od godz. 16.00
Pobierz
Karta zgłoszenia

   

Polecamy

    • Kaledarium