SPӣKA CYWILNA, SPӣKA JAWNA, SPӣKA KOMANDYTOWA. ZASADY OPODATKOWANIA POSZCZEGLNYCH FORM DZIAALNOCI

Termin:  dn. 12 padziernika 2017 r. godz. 10°° 
Wykadowca: Kacper Sooniewicz
Doradca podatkowy, prawnik specjalizujcy si w procedurze podatkowej, podatkach dochodowych (PIT w tym dochody nieujawnione, CIT), podatku VAT oraz prawie karnym skarbowym. Posiada dowiadczenie w reprezentowaniu klientów w kontrolach, postpowaniach podatkowych przed organami podatkowymi i organami kontroli skarbowej oraz przed sdami administracyjnymi. Autor oraz wspóautor publikacji z zakresu prawa podatkowego. 

Cena szkolenia wynosi:
- dla czonków 200,00 z
- dla pozostaych podmiotów 250,00 z (w przypadku wikszej liczby zgosze udzielamy 
                                                          rabatów w wysokoci do 15%
 
 

I. Charakterystyka poszczególnych spóek na gruncie Kodeksu spóek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

1. Koszty zaoenia spóki.
2.
Odpowiedzialno wspólników.
3.
Zasady reprezentacji.
4.
Sposób podejmowania uchwa.
5.
Majtek spóki a majtek wspólników.
6.
Zasady wypacania zysku ze spóki.
7.
Kto jest przedsibiorc spóka czy wspólnik?

II. Podatek dochodowy.

1. Zasady opodatkowania dochodów poszczególnych spóek.

 

 1. Czy rodzaj dziaalnoci spóki wpywa na kwalifikacj róda przychodów? Przykady kwalifikacji dziaalnoci operacyjnej, odsetek z lokat, zbycia papierów wartociowych, otrzymania dywidend przez spók.

 2. Kto powinien opaca podatek - spóka czy wspólnik?

 3. Czy ustalenie odmiennego udziau w zyskach i stratach spóki dla poszczególnych wspólników wpywa na sposób rozliczenia przychodów i kosztów?

 4. Jaki wpyw na ustalenie przychodów i kosztów ma zmiana proporcji udziau w zysku w trakcie roku podatkowego?

 5. Jakie skutki podatkowe maj transakcje zawierane pomidzy spók a wspólnikiem?

 

 

2. Forma opodatkowania.

 1. Kiedy wspólnik moe zdecydowa si na opodatkowanie ryczatem?

 2. Podatek liniowy – wybór formy opodatkowania przed i po zawizaniu spóki.

 3. Podatek CIT 15% - ograniczenia w zastosowaniu obnionej stawki.

 4. Czy wspólnicy spóki prowadzcej dziaalno rolnicz pac podatek dochodowy?

 

 

3. Zaliczki na podatek dochodowy.

 1. Czy wspólnik moe zapaci zaliczk na podatek z konta spóki?

 2. Czy wspólnicy mog paci kwartalne zaliczki na podatek dochodowy?

 3. Kiedy powstaje obowizek i konieczno zapaty zaliczki na podatek w przypadku sprzeday przez spók nieruchomoci, przed któr zawarto umow przedwstpn?

 

 

4. Koszty uzyskania przychodów.

 1. Czy koszty poniesione przed rejestracj spóki, np. usug prawnika i notariusza, stanowi K.U.P. dla wspólników?

 2. Czy wynagrodzenie wypacane przez spók wspólnikowi z tytuu umowy o prac lub z tytuu wiadczenia usug stanowi koszt podatkowy dla wszystkich wspólników?

 3. Kiedy wynagrodzenie komplementariusza za prowadzenie spraw spóki bdzie mogo by zaliczone do kosztów komplementariusza i pozostaych wspólników?

 4. Czy wynagrodzenie prokurenta bdcego wspólnikiem moe by zaliczone do K.U.P.?

 5. Kiedy spóka moe skorzysta z jednorazowej amortyzacji podatkowej?

 6. Czy koszty zwizane z poczeniem spóki osobowej z inn spók mog stanowi K.U.P. jej wspólników?

 

 

5. Poyczki.

 1. Jakie s skutki podatkowe udzielania oprocentowanej poyczki spóce przez wspólnika?

 2. Jakie s skutki podatkowe udzielenia spóce nieoprocentowanej poyczki przez jednego ze wspólników? – istotna zmiana podejcia organów i sdów od 2017 r.

 3. Jakie s skutki podatkowe udzielenia i umorzenia poyczki przez wspólnika w rodzinnej spóce? – istotna zmiana podejcia organów i sdów od 2017 r.

 

 

6. Dokumentacja cen transferowych.

 1. Kto jest zobowizany do przygotowania dokumentacji CT spóka czy wspólnicy?

 2. Kiedy powstaje obowizek sporzdzenia dokumentacji CT?

 3. Kiedy samo zawarcie umowy spóki powoduje obowizek sporzdzenia dokumentacji CT?

 4. Jak ustali limit transakcji po przekroczeniu którego powstaje obowizek sporzdzenia dokumentacji CT?

 

7. Restrukturyzacja.


  1. Poczenia i przeksztacenia.

   1. Jakie s podatkowe skutki poczenia spóki osobowej z inn spók?

   2. Jakie s podatkowe skutki przeksztacenia spóki osobowej w inn spók?

   3. Jakie s podatkowe skutki przeksztacenia spóki kapitaowej w spók osobow?

   4. Kto i w jaki sposób powinien zgosi podatek od niepodzielonych zysków przy przeksztaceniu spóki z o.o. w spók osobow?

   5. Czy po przeksztaceniu spóki z o.o. w spók komandytow mona rozliczy strat podatkow, któr bya wykazana w spóce z o.o.?

  2. Likwidacja i rozwizanie.

   1. Jak jest opodatkowana likwidacja spóki cywilnej i spóek osobowych?

   2. Czy majtek uzyskany przez wspólnika w wyniku likwidacji bdzie opodatkowany podatkiem dochodowym?

   3. Jakie s podatkowe konsekwencje rozwizania spóki osobowej bez likwidacji?

  3. Przystpienie i wystpienie ze spóki.

   1. Jakie s skutki podatkowe wniesienia wkadu pieninego i niepieninego do spóki?

   2. Jakie s skutki wniesienia wyszego wkadu ni okrelony w umowie?

   3. Czy czciowy zwrot wkadu ze spóki jest wolny od podatku?

   4. Jakie s podatkowe skutki wystpienia wspólnika ze spóki komandytowej?

   5. Jakie s podatkowe skutki sprzeday ogóu praw i obowizków w spóce osobowej?

8. Czy spóka komandytowa zostanie opodatkowana podatkiem CIT?

9. Darowizna na rzecz spóki przez jej wspólnika a opodatkowanie podatkiem dochodowym – istotna zmiana w podejciu organów podatkowych od listopada 2016 r.

10. Darowizna na rzecz spóki, której wspólnicy s spokrewnieni z darczyc a opodatkowanie podatkiem dochodowym - istotna zmiana w podejciu organów podatkowych od listopada 2016 r.

11. Gdzie opodatkowane s dochody spóki, jeeli jej wspólnikami s osoby zagraniczne?

III. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych.

 

1. Zaoenie spóki a PCC.
2.
 Kto jest podatnikiem PCC – wspólnik czy spóka?
3.
Czy spóka komandytowa jest spók kapitaow na potrzeby ustawy o PCC?
4.
Czy przystpienie nowego wspólnika do spóki jest opodatkowane PCC? Kto paci podatek w takiej sytuacji?
5.
Kiedy PCC zapacony w zwizku z wniesieniem wkadu do spóki osobowej jest K.U.P. dla wspólnika?
6.
Czy od wniesienia aportu opodatkowanego lub zwolnionego z VAT trzeba paci PCC?
7.
Jakie skutki na gruncie ustawy o PCC spowoduje udzielenie spóce poyczki przez wspólnika a jakie przez osob trzeci?

 

IV. Podatek od towarów i usug.

 

1. Czy spóka cywilna, jawna i komandytowa s podatnikami VAT?
2.
Kiedy spóka musi zarejestrowa si jako czynny podatnik VAT i w jaki sposób ma to zrobi?3. Wykrelenie spóki z rejestru podatników VAT. Kiedy urzd skarbowy moe wykreli spók bez jej wiedzy i jakie skutki moe to wywoa?
4.
Czy spóka moe rozlicza kwartalnie VAT?
5.
Czy wniesienie aportu do spóki jest opodatkowane VAT?
6.
Czy po aporcie przedsibiorstwa osoby fizycznej do spóki komandytowej nadwyka VAT naliczonego nad nalenym przepada?
7.
Jakie s skutki likwidacji spóki na gruncie podatku VAT?
8. Czy nadwyka VAT naliczonego nad nalenym wykazana w ostatniej deklaracji VAT przepada?
9.
Czy usugi zarzdzania spók komandytow przez komplementariusza s opodatkowane podatkiem VAT?
10.
Kto powinien rozliczy VAT w przypadku przeksztacenia spóki?
11.
Obowizek przesyania dokumentów w formacie JPK w przypadku spóki cywilnej i spóek osobowych.
12.
Kiedy penomocnik odpowie za zobowizania spóki w podatku VAT?

V. Przykady praktycznego wykorzystania spóek osobowych.

1. Spóka komandytowa, której komplementariuszem jest spóka z o.o. – zalety, wady oraz opacalno takiego rozwizania.
2.
Klauzula przeciwko unikaniu podwójnego opodatkowania – limit dozwolonych optymalizacji.
3.
Schematy restrukturyzacyjne kwalifikowane przez Ministerstwo Finansów jako agresywna optymalizacja.
4.
Sukcesja firm rodzinnych – aspekty podatkowe i prawne, projekty zmian przepisów.

VI. Podsumowanie.

VII. Dyskusja.
Warunkiem uczestnictwa jest przesanie
karty zgoszenia ( pobierz: karta zgoszenia pdf
; karta zgoszenia plik Word) oraz wpata nalenoci na nasze konto lub gotówk w dniu szkolenia. Szkolenia odbd si w sali wykadowej Oddziau Okrgowego SKwP w Czstochowie przy Al. Niepodlegoci 20/22.

 

Polecamy

  • Kaledarium