Specjalista ds. kadr i płac


(kod według klasyfikacji zawodu: specjalista ds. wynagrodzeń - kod zawodu 242310)
Cele kształcenia
Celem kształcenia jest przygotowanie do pracy w dziale kadr i płac.
Wymagania wstępne dla słuchaczy:
Kurs skierowany jest do osób, które chcą uzyskać wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe z zakresu kadr i płac.
Słuchaczami kursu dla kandydatów na specjalistę ds. kadr i płac mogą być osoby:
1) posiadające co najmniej wykształcenie średnie,
2) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy w zawodzie księgowego,
3) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
Czas trwania kursu wynosi 120 godzin dydaktycznych.
Program kursu obejmuje:
Prawo pracy
1
. Zagadnienia wstępne,
2
. Źródła prawa pracy,
3
. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy,
4. Obowiązki pracodawcy i pracownika,
5. Zmiana warunków umowy o pracę,
6. Dokumentacja pracownicza - akta osobowe,
7. Urlopy pracownicze i zwolnienia od pracy,
8. Czas pracy i jego ewidencja,
9
. Odpowiedzialność  pracowników za naruszenie przepisów prawa pracy w tym odpowiedzialność materialna,
10. Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów prawa pracy,
10. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem,
11
. BHP w zakładzie pracy,
13
. Świadectwo pracy,
14
. Roszczenia ze stosunku pracy.

Płace
1
. Wynagrodzenie ze stosunku pracy,
2
. Umowy cywilnoprawne,
3. Inne świadczenia pracownicze,
4
. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z ZUS,
5. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym, 
 
6. Obowiązki pracodawcy w zakresie rozliczeń z PFRON,
6
. Program Płatnik - praktyczne wdrożenie.

Sposób i forma zaliczenia
Formą zaliczenia kursu jest obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych, prace kontrolne i egzamin pisemny.
Egzamin końcowy składa się z dwóch modułów: prawa pracy oraz płac.
Osoba, która na egzaminie uzyska co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186).
Osoba, która na egzaminie uzyska z każdego modułu co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia otrzyma zaświadczenie kwalifikacyjne w obrębie zawodu specjalista ds. wynagrodzeń (kod zawodu 242310) wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Częstochowie, w ramach którego działa niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego będąca organizatorem kursu.
Koszt uczestnictwa od 2016 r.  wynosi  1450,00 zł 
 I rata - 750,00 zł
II rata - 700,00 zł 
Najbliższe terminy rozpoczęcia: wrzesień, październik 2017 r.
-  grupa pracująca w systemie weekendowym
-  grupa pracująca dwa razy w tygodniu  od godz. 16.15 po 4 godz. dydaktyczne : wrzesień
Miejsce szkolenia: Częstochowa, Al. Niepodległości 20/22, sala wykładowa SKwP
Karta zgłoszenia uczestnictwa w kursie

Polecamy

    • Kaledarium