Szkolenia z EFS

  

"Kompetentne kadry finansistów dla Śląska"
 Realizacja Projektu zakończona

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.
Głównym celem projektu było aktualizowanie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji kadr finansowo księgowych w przedsiębiorstwach subregionu częstochowskiego. Projekt realizowany był w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.
Wsparciem objęto łącznie 457 (we wniosku o dofinansowanie projektu planowano 450) dorosłych osób pracujących z woj. śląskiego, które z własnej inicjatywy zainteresowane były nabyciem, uzupełnieniem lub rozszerzeniem wiedzy i umiejętności (w formach pozaszkolnych), zamieszkujących w miejscowościach na terenie następujących powiatów: m. Częstochowa, częstochowski, myszkowski, kłobucki, lubliniecki.
Spośród osób, które zgłosiły się do udziału w projekcie 448 ukończyło szkolenie. Każdorazowo jedna osoba mogła skorzysta tylko z jednego szkolenia.

Polecamy

    • Kaledarium